-Ποια είναι η ποσοστιαία αύξηση/μείωση


Ποια είναι η τιμή της ποσοστιαίας αύξησης;


Ποια είναι η τιμή της ποσοστιαίας μείωσης
Ποιο είναι το ποσοστιαίο σφάλμα μεταξύ Πειραματικής και Θεωρητικής τιμής;
Ποια είναι η ποσοστιαία αύξηση/μείωση


Ποιο είναι το ποσοστιαίο σφάλμα μεταξύ Πειραματικής και Θεωρητικής τιμής;

           

Η αριθμομηχανή ποσοστών μας είναι τέλεια για την πραγματοποίηση και απλών και σύνθετων υπολογισμών. Ξεκινώντας με το πόσο % είναι το Χ του Υ; Το εργαλείο είναι φιλικό στη χρήση και γίνεται κατανοητό πανεύκολα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συμπληρώσετε δύο πεδία, και αφού πατήσετε ‘Υπολογισμός’, η απάντηση που χρειάζεστε θα συμπληρωθεί αυτόματα στο τρίτο πεδίο.

Μπορείτε να προσπαθήσετε να εισαγάγετε διαφορετικούς συνδυασμούς σε διαφορετικά πεδία για να πάρετε μια ιδέα για το πώς λειτουργεί το εργαλείο μας. Επίσης δείχνει το πλήρες ιστορικό των υπολογισμών σας ώστε να είναι εύκολο να το παρακολουθείτε.

Τιμή από Ποσοστό
Για να υπολογίσουμε την τιμή με βάση το ποσοστό, χρησιμοποιούμε τον τύπο V = P% * X
Για παράδειγμα, για να υπολογίσουμε το 20% του 300, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο που αναφέρθηκε παραπάνω.

1) Χρησιμοποιώντας τον τύπο, V = P% * X, έχουμε το P ως 20%, και το X, σε αυτήν την περίπτωση, είναι 300.
2) Αντικαθιστώντας τις τιμές στον τύπο, έχουμε, V = 20% * 300
3) 20% έχοντας μετατραπεί σε δεκαδικό ισούται με 0.20
4) Επομένως, η τιμή V = 0.20 * 300 = 60
5) V = 60
6) Έτσι, το 20% του 300 είναι 60.

Χρησιμοποιώντας την Αριθμομηχανή Ποσοστών
Πρέπει να εισαγάγουμε '20' στο πρώτο πεδίο και '300' στο δεύτερο πεδίο. Η αριθμομηχανή τότε θα παράξει την τιμή 60, η οποία είναι η ίδια τιμή που λάβαμε από τους υπολογισμούς μας.

Μετατροπή τιμής σε ποσοστό
Αν και υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού του ποσοστού ενός αριθμού, ο ευκολότερος από όλους δείχνει το ποσοστό (P) ως P = X1/X2 * 100. Αυτό διαβάζεται ως το X1 είναι P ποσοστό του X2.

Για παράδειγμα, για να βρούμε το 80 τι ποσοστό του 200 είναι, χρησιμοποιούμε τον τύπο P = X1/X2 * 100
1) Χρησιμοποιώντας τον τύπο, P = X1/X2 * 100, έχουμε το X1 ως 80 και το X2 ως 200.
2) Αντικαθιστώντας τις τιμές στον τύπο, έχουμε το P = 80/200 * 100
3) 80/200 ισούται με 0.40
4) Το 0.40 είναι η δεκαδική μορφή. Για να το μετατρέψουμε σε ποσοστό, πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε με το 100
5) Επομένως 0.40 σε ποσοστό είναι 0.40 *100 = 40%
6) Έτσι, το 80 είναι το 40% του 200.


Χρησιμοποιώντας την Αριθμομηχανή Ποσοστών
Πρέπει να εισαγάγουμε '80' στο πρώτο πεδίο και '200' στο δεύτερο πεδίο. Η αριθμομηχανή θα παράξει την τιμή 40%, η οποία είναι η ίδια με αυτή που λάβαμε από τους υπολογισμούς μας.

Αύξηση/Μείωση ποσοστού
Κάποιες φορές, είναι προτιμώτερο να αναφέρετε την αύξηση ή την μείωση μιας ποσότητας με μορφή ποσοστού. Η αύξηση ή μείωση του ποσοστού μπορεί να υπολογιστεί υπολογίζοντας τη διαφορά μεταξύ των δύο τιμών και εκφράζοντάς τη σε σχέση με την αρχική τιμή. Μαθηματικά, η διαφορά λαμβάνεται ως απόλυτη τιμή, και η αύξηση αναφέρεται με πρόσημο '+', και η μείωση σημειώνεται με πρόσημο '-'.

Παράδειγμα 1
Για παράδειγμα, αν η τιμή ενός προϊόντος έχει αυξηθεί από $200 σε $240, και χρειαζόμαστε να βρούμε την ποσοστιαία διαφορά, χρησιμοποιούμε τον τύπο, P = V2 - V1 V1 * 100

1) Χρησιμοποιώντας τον τύπο, P = V2 - V1 V1 * 100, έχουμε το V2 ως 240, το V1 ως 200.
2) Αντικαθιστώντας τις τιμές στον τύπο, έχουμε το P = 240 - 200 200 * 100
3) P = 40 200 * 100 = 0.20 * 100 = 20%
4) Έτσι, η τιμή του προϊόντος έχει αυξηθεί κατά ποσοστό 20 από το 200


Χρησιμοποιώντας την Αριθμομηχανή Ποσοστών
Για να υπολογίσουμε την αύξηση ποσοστού, πρέπει να εισαγάγουμε 200 στο πρώτο πεδίο και 240 στο δεύτερο πεδίο. Αυτό θα δώσει το αποτέλεσμα 20% δείχνοντας ότι έχει υπάρξει μια αύξηση του 20% από το 200 στο 240.

Παράδειγμα 2
Από την άλλη, αν η τιμή έχει μειωθεί από $200 σε $180, και πρέπει να βρούμε την ποσοστιαία αλλαγή, χρησιμοποιούμε τον ίδιο τύπο P = V2 - V1 V1 * 100

1) Χρησιμοποιώντας τον τύπο, P = V2 - V1 V1 * 100 έχουμε το V2 ως 180, το V1 ως 200.
2) Αντικαθιστώντας τις τιμές στον τύπο, P = 180 - 200 200 * 100
3) P = - 20 200 * 100 = - 0.10 * 100 = - 10%
4) Το αρνητικό πρόσημο στο -10% δείχνει ότι η αξία έχει μειωθεί από την αρχική της τιμή.
5) Έτσι, η αξία έχει αλλάξει κατά -10% ή μειωθεί κατά 10% από την αρχική τιμή της στα $200.


Χρησιμοποιώντας την Αριθμομηχανή Ποσοστών
Για να υπολογίσουμε τη Μείωση Ποσοστού, πρέπει να εισαγάγουμε 200 στο πρώτο πεδίο και 180 στο δεύτερο πεδίο. Η αριθμομηχανή δίνει ένα αποτέλεσμα -10%, δείχνοντας ότι έχει υπάρξει μια μείωση 10% στην τιμή από τα $200.

Χρήσεις της Αριθμομηχανής Ποσοστών
Αυτές οι λειτουργίες είναι απαραίτητες σχεδόν σε κάθε τομέα της ζωής και είναι κρίσιμες για τη διαχείριση οικονομικών:
-    Αν έχετε ποτέ επισκεφτεί ένα σούπερ μάρκετ, θα έχετε σίγουρα δει κουπόνια ή πανό που φωνάζουν 'έκπτωση!' ή θα έχετε παραλάβει έναν λογαριασμό με περίπλοκους υπολογισμούς ποσοστών.
-    Αν είστε φοιτητής οικονομικών, τότε αυτοί οι υπολογισμοί θα είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στη ζωή σας—όπως η φορολογία, οι τόκοι, ο πληθωρισμό, κλπ.

Τι είναι το ποσοστό;
Ένα ποσοστό είναι μόνο ένας από τους τρόπους με τους οποίους ένας αριθμός, μια αναλογία, ή ένα κλάσμα μπορούν να εκφραστούν. Χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή ζωή για να εκφράσει πιθανότητες, βαθμούς, και πολλά άλλα.
Το σύμβολο για να το απεικονίσουμε είναι το '%.' Υποθέστε ότι 10% θα σήμαινε 0.10, 10 τοις εκατό, 10/100, ή δέκα εκατοστά.
Αν έχετε δει ποτέ το σύμβολο με επιπλέον κύκλους, δεν πρόκειται για λάθος. Σημαίνει το ακόλουθο:
‰ – τοις χιλίοις (per mille)
‱ - τοις δεκάκις χιλίοις (μονάδα βάσης)